Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.liart.cz a řídí se platnými zákony a předpisy ČR.

Definují vztah mezi kupujícím a prodávajícím, kde kupujícím se rozumí jak soukromá osoba, firma i státní instituce.
Prodávající: LIART s.r.o., IČO 28740254, DIČ CZ28740254, sídlem Nám.Dr.E.Beneše 2/10, Liberec 3, PSČ 460 01, zapsaným u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka číslo: 29640.

Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Objednávka může být vytvořena přes eshop, telefonicky a osobním sepsáním.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online: v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ceny

Veškeré ceny jsou konečné. Vždy jsou uváděny aktuální a platné. Ceny jsou konečné, uváděné bez DPH i včetně DPH a poštovného ve výši 150 Kč. Nákup nad 1500 Kč, poštovné zdarma.  Při osobním odběru v našem kamenném obchodě 10 % sleva z ceny zboží.

Dopravné

Zboží je doručováno Českou poštou. Dopravu možno dohodnout i jiným způsobem.

Poštovné do zahraničí

Slovensko dobírka 350 Kč, dle váhy může být vyšší. Ostatní státy dle ceníku české pošty (ceskaposta.cz).

Způsob platby

Bankovním převodem na č. účtu 43-8164050297/0100, nebo poštovní poukázkou. Při osobním odběru platba na místě. 

IBAN:CZ1101000000438164050297

BIC/SWIFT:KOMBCZPPXXX

ul. 5 května Liberec     Komerční banka

Reklamační řád


LIART s.r.o.

se sídlem Liberec 3, Nám.Dr.E.Beneše 2/10, PSČ 460 01 
identifikační číslo: 28740254 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka číslo: 29640. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.liart.cz

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


1.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží"), u něhož jsou ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění (dále jen „lhůta k uplatnění") uplatňována práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace"). 

1.2. „Prodávajícím" se rozumí internetový obchod www.liart.cz společnosti LIART s.r.o., se sídlem Liberec 3, Nám.Dr.E.Beneše 2/10, PSČ 460 01, IČ: 28740254, DIČ: CZ28740254, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka číslo: 29640. 

1.3. „Kupující" je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. 

1.4. Požádá-li o to kupující, prodávající písemně potvrdí (dále jen „potvrzení"), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti prodávajícího v případě vadného plnění. Prodávající v potvrzení uvede i firmu, sídlo a identifikační údaj. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahující firmu, sídlo a identifikační údaj (dále jen „doklad"). 


1.5. „Reklamací" se rozumí oznámení zjištěné vady, kterou zjistí kupující a bez zbytečného odkladu písemně oznámí prodávajícímu na adresu LIART s.r.o., Liberec 3, Nám.Dr.E.Beneše 2/10, PSČ: 460 01, e-mailem na adresu eshop.liart@centrum.cz, telefonicky na telefonním čísle +420 602 485 427 nebo jinou formou, která obsahuje identifikaci kupujícího, zboží a popis vady. 
1.6. Zboží je možné vrátit do 14 kalendářních dnů, a to bez udání důvodu, lhůta 14 dnů běží od chvíle kdy si zboží převezmete.
2. ROZSAH A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

2.1. Odpovědnost za vady se vztahuje na vady zboží, které se vyskytnou ve lhůtě k uplatnění. 

2.2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží:

 • pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu.
 • pokud si kupující vadu sám způsobil.
 • pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění.
 • při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích.
 • při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím.
 • při porušení ochranných nálepek či pečetí, pokud nimi výrobce výrobek opatřil.
 • při obsluze, užívání a zacházení se zbožím v rozporu s návodem, který přiložil výrobce.
 • při poškození zboží živelnou událostí.


3. LHŮTA K UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

3.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců. 

3.2. Lhůta k uplatnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.  

3.3. Do délky lhůty k uplatnění se nepočítá doba od přijetí oprávněné reklamace až do doby, kdy je kupující povinen zboží si po vyřízení reklamace převzít. 

4. NÁROKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY 

4.1. Kupujícímu v případě oprávněného uplatnění práv z vadného plnění náleží nároky vyplývající z Občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. 

4.2. Kupující má zejména právo:

 • i na dodání nové věci bez vad, nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 Občanského zákoníku, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.
 • na výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součástí věci.
 • na dodání nové věci, nebo výměnu součásti i případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
 • na přiměřenou slevu, neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci.
 • na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající kupujícímu nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže.


4.3. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. 

5. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ 

5.1. Kupující přebírá od přepravní služby jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky nebo zjistí-li jakýkoliv rozdíl s dodacím listem, sepíše kupující s přepravní službou reklamační protokol nebo zboží nepřevezme. 

5.2. Pokud po převzetí a rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, bez zbytečného odkladu vyrozumí prodávajícího, nejpozději však do jednoho pracovního dne, telefonicky na telefonní číslo +420 602 485 427, emailem na eshop.liart@centrum.cz nebo písemně na adresu LIART s.r.o., Liberec 3, Nám.Dr.E.Beneše 2/10, PSČ: 460 01. 

6. VYSTAVENÍ PÍSEMNÉHO POTVRZENÍ 

6.1. Nebylo-li ze strany prodávající již učiněno, vydá potvrzení kupujícímu dle čl. 1.4. 


6.2. Kupující žádá o vydání potvrzení až po ověření funkčnosti výrobku. 

6.3. Je-li u výrobku přiložen originální formulář pro potvrzení vydaný výrobcem, kupující ho vyplní včetně výrobního čísla a data převzetí a odešle na adresu LIARTs.r.o., Liberec 3, Nám.Dr.E.Beneše 2/10, PSČ: 460 01. Prodávající vzorový formulář potvrdí a zašle zpět kupujícímu. 

6.4. Kupující bere na vědomí, že někteří výrobci nevydávají vzorový formulář k potvrzení a k uplatnění reklamace stačí typicky doklad.

7. ZPŮSOB REKLAMACE A JEJÍHO VYŘÍZENÍ 

7.1. Reklamace vyřizuje internetový obchod  společnosti LIART s.r.o., Liberec 3, Nám.Dr.E.Beneše 2/10, PSČ: 460 01, prostřednictvím telefonu č. +420 602 485 427 nebo na emailové adrese eshop.liart@centrum.cz. 

7.2. Po obdržení reklamace informuje prodávající kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, zejména kam má kupující vadné zboží doručit. 

7.3. Kupující je povinen se prokázat zakoupením zboží u prodávající, a to především dokladem, a je-li to z povahy věci nutné, také potvrzením. 

7.4. Je-li to z povahy věci potřebné, kupující zboží zašle v úplném stavu, a to včetně přiloženého návodu, kabelů a ostatního příslušenství. 

7.5. Kupující je povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy. Při nedostatečně chráněném zboží nemusí být reklamace uznána oprávněnou. 

7.6. Přijetí zboží k reklamaci bude kupujícímu prodávajícím potvrzeno e-mailem spolu s informacemi o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamačního řízení. 

7.7. Kupující bude informován prostřednictvím e-mailu, který slouží jako potvrzení o převzetí zboží k reklamaci. E-mail bude obsahovat popis závady, předpokládaný výsledek reklamace a přibližné datum vyřízení reklamace. 

7.8. Prodávající je povinen pro vyřízení reklamace dodržet lhůty stanovené závaznými právního předpisy o ochraně spotřebitele. Prodávající bude kupujícího po vyřízení reklamace kontaktovat e-mailem. Kupující je oprávněn se o průběhu reklamace informovat, a to telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu (eshop.liart@centrum.cz). 

7.9. O vyřízení reklamace bude vystaven protokol, který bude přiložen ke zboží. 

7.10. Kupující má v případě oprávněné reklamace nárok na náhradu nákladů spojených s dopravou na adresu prodávajícího, ale pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.11 Mimosoudní řešení sporů K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Vytisknout stránku